כרטיסי מאייד

ZM 1010

פיקוד מאייד SUPER LEGEND-44A 1PH (LED)SUPER LEGEND-40A 3PH (LED)SUPER LEGEND-44A 3PH (LED) MASTER 40A 3PH MASTER 44A 1PH MASTER 44A 3PH

כרטיסי מעבה

ZM 1021

כרטיס מעבה HISENSE -35A LEGEND DESIGN 35AMASTER 32A MASTER 35A SAGA A-35(LED) SUPER LEGEND 35A(LED) TOP 35A TORNADO A2 35

כרטיסי מאייד

ZM 1137

HISENSE-18ALEGEND DESIGN-18AMASTER-18AMASTER-18A PLUS SAGA POWER-18A SAGA-A-18 (DA) SUPER LEGEND-18A (LED)TOP SQ-18A TORNADO-A2-18 כרטיס מאייד

כרטיסי מאייד

ZM 1138

כרטיס מאייד SUPER LEGEND-21A (LEDLEGEND DESIGN-21A SAGA-A-22 (DA) TORNADO-A2-22

כרטיסי תצוגה

ZM 1139

כרטיס תצוגה HISENSE-12ALEGEND-10A LED LEGEND-INV-140A (LEDMASTER-12AMASTER-12A PLUSSAGA-A-11 (TD) S-LEGEND-INV-140A (LED)SUPER LEGEND-11A (LED)

כרטיסי מאייד

ZM 1140

כרטיס מאייד SUPER LEGEND-38A (LED) MASTER-40A SUPER LEGEND-40A 1PH (LED TOP SQ-40A (

כרטיסי מעבה

ZM 1141

כרטיס מעבה MASTER-40A MASTER-44A 1PH SUPER LEGEND-40A 1PH (LED) SUPER LEGEND-44A 1PH (LED) SUPER LEGEND-44A 3PH (LED) TOP SQ-40A WIFI-40A SUPER LEGEND-38A (LED)

כרטיסי מאייד

ZM 1142

כרטיס מאייד TOP-INV-210A (WIFI)

כרטיסי מעבה

ZM 1157

פיקוד מאייד טורנדו MULTI- 16A (WIFI)

כרטיסי מאייד

ZM 1158

פיקוד מאייד WIFI-18A

כרטיסי מאייד

ZM 1159

כרטיס מעבה SUPER INVERTER 22 MIDEA SUPER INVERTER-30 SUPER INVERTER-22 i INVERTER 30 DESIGN INVERTER 220

כרטיסי מאייד

ZM 420

HISENSE 12AQMASTER 12AQSAGA A-12Q(DA)SUPER LEGEND 11AQ(LED)TOP SQ-12A

כרטיסי תצוגה

ZM 421

עינית תצוגה SUPER LEGEND-16A (LED) HISENSE 17ALEGEND DESIGN 17ALEGEND 12A LED LEGEND INV-180A/210A/240A/350A LED MASTER 17A/17A PLUS MULTI 30AS-LEGEND INV 180A/210A/240A/350A LED SAGA POWER 17ASAGA A-17/17DA

כרטיסי מאייד

ZM 429

HISENSE-12ALEGEND DESIGN 12ALEGEND 10A LED/12A LEDMASTER 12A/12A PLUSSAGA POWER 12ASAGA A-11(DG)SAGA A-11(TD)SAGA A-12(DA)SAGA A-12(DG)SUPER LEGEND 11A LED TORANDO A2-11 פיקוד מאייד

כרטיסי מאייד

ZM 430

HISENSE AS-09HR4SVNVQ3 SAGA A-11 פיקוד מאייד

כרטיסי מאייד

ZM 472

כרטיס פיקוד מאייד TOP SQ 30A HISENSE-30ALEGEND DESIGN 30AMASTER 30A PLUSSAGA POWER 30ASAGA A-30DASAGA A 30 TDSUPER LEGEND 28A LEDTORNADO A2-30

כרטיסי מעבה

ZM 473

פיקוד מעבה HISENSE-30ALEGEND DESIGN 30AMASTER 30A PLUSSAGA POWER 30ASAGA A-30DASAGA A 30 TDSUPER LEGEND 28A LEDTORNADO A2-30

כרטיסי מאייד

ZM 491

HISENSE -35ALEGEND DESIGN-35AMASTER-32AMASTER-35ASAGA A-35(DA)SUPER LEGEND 35A(LED)TOP SQ-35ATORANDO A2-35 פיקוד מאייד

כרטיסי מאייד

ZM 492

פיקוד מאייד MASTER-10AQSAGA-A9Q(DA)

כרטיסי מאייד

ZM 493

כרטיס מאייד TOP INV 380A(WIFI)TOP INV 440A(WIFI)WIFI-40A

כרטיסי מאייד

ZM 494

HISENSE-22AMASTER-22A/MASTER 22A PLUSSAGA POWER-22ASAGA-A22(DA-V1)SUPER LEGEND-22A(LED)TOP SQ-22AWIFI-22A פיקוד מאייד

כרטיסי תצוגה

ZM 495

עינית תצוגה LEGEND DESIGN 12A/16/17A/18A/21A/30ASAGA A-12DGSAGA A-9/12/17/17Q/18/22/30(DA)SAGA A-22(DA-V1)TORANDO A2-11

כרטיסי תצוגה

ZM 496

עינית תצוגה HISENSE 18A/30A LEGEND DESIGN 18A/21/30A MASTER 18A/30A PLUSMASTER 30AMULTI 12A/16A/22AMULTI 12A/16A220A WIFISAGA POWER 18A/30ASAGA A-18A-22A-30(DA)

כרטיסי מאייד

ZM 497

פיקוד מאייד S-LEGEND INV 120A(LED) TOP INV 120A(WIFI)TOP INV 140A(WIFI)

כרטיסי מאייד

ZM 498

MASTER 17A MASTER 17A PLUSSAGA A 17 (DA)SAGA A 17 (TD)SAGA POWER 17ALEGEND DESIGN 17ASUPER LEGEND 16A LEDSUPER LEGEND 17A LEDTORNADO A2-15 TORNADO A2 17 פיקוד מאייד

כרטיסי מאייד

ZM 499

LEGEND DESIGN 16A LEGEND DESIGN 16A LED SAGA A-14SAGA A-15(VT) פיקוד מאייד